ยามะอุซางิ แถบเทิร์นขื้น 30% คำนวณยังไง

ยามะอุซางิ สกิล ระบำกรต่าย ทำให้แถบเทิร์นของฝ่ายเราทั้งหมดขื้น 30% คำนวณยังไง?  ไม่ใช่คำนวณง่ายๆแบบ 103*(1+30%)=133.9  จริงๆแล้วถ้าความเร็วของชิกิงามิเป็น103 เพิ่มความเร็วสูงสุดได้ 147

ตารางนี้เป็นผลการคำนวณ (มาจากจีน)

ชิกิงามิความเร็ว เพิ่มความเร็วสูงสุด ตัดทีมต้องการ ยามะอุซางิ +คาไมทาจิ ความเร็วสูงสุด ตัดทีมต้องการ
103 147 148 210 211
104 148 149 212 213
105 150 150 214 215
106 151 152 216 217
107 152 153 218 219
108 154 155 220 221
109 155 156 222 223
110 157 158 224 225
111 158 159 226 227
112 160 160 228 229
113 161 162 230 231
114 162 163 232 233
115 164 165 234 235
116 165 166 236 237
117 167 168 238 239
118 168 169 240 241
119 170 170 242 243
120 171 172 244 245
121 172 173 246 247
122 174 175 248 249
123 175 176 251 252
124 177 178 253 254
125 178 179 255 256
126 180 180 257 258
127 181 182 259 260
128 182 183 261 262

ผู้เล่นตรวสอบได้นะครับ ถ้าผิดติดต่อเราได้นะครับ